Obchodní podmínky
AVIMEX Hranice spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

společnosti AVIMEX Hranice spol. s r.o., IČ: 25878506,
se sídlem Hranice, Tř. 1. máje 1661, PSČ 753 01
(dále jen „VSP”)
Tyto VSP tvoří přílohu potvrzení objednávky.
platné od 1.5.2016

  1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. (dále jen “OZ”)) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen “kupní smlouva”) uzavírané mezi společností AVIMEX Hranice spol. s r.o., IČ: 25878506, se sídlem Hranice, Tř. 1. máje 1661, PSČ 753 01, jako prodávajícím a druhou stranou jako kupujícím.

1.2 Ustanovení VSP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VSP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Ustanovení odchylná od VSP je možné sjednat v kupní smlouvě, přičemž taková odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VSP. V případě rozporu různých jazykových verzí těchto VSP je vždy rozhodující české znění.

1.3 Znění VSP může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti stran vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VSP.

1.4 Budou-li strany při uzavírání kupní smlouvy používat standardizované dodací podmínky, bude se jejich výklad řídit především podle pravidel vydaných Mezinárodní obchodní komorou v Paříži (ICC) – INCOTERMS 2000.

  1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1 (Elektronická) objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

2.2 Prodávající po obdržení objednávky kupujícího kupujícímu potvrdí elektronickou poštou přijetí objednávky, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce. Přílohou potvrzení objednávky jsou tyto VSP. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací) prodávajícím kupujícímu.

2.3 Prodávající se na základě kupní smlouvy zavazuje kupujícímu dodat zboží uvedené a co do množství specifikované v potvrzené objednávce. Součástí dodávky zboží je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují.

2.4 Kupující se na základě kupní smlouvy zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit kupní cenu uvedenou v potvrzení objednávky.

2.5 Místem dodání zboží je adresa, na které se strany předem písemně výslovně dohodly, jinak provozovna prodávajícího na adrese Hranice, Palackého 2039, PSČ 753 01 – EXW INCOTERMS 2000.

2.6 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

2.7 Veškerá ústní nebo písemná ujednání, učiněná v souvislosti s konkrétní kupní smlouvou před jejím uzavřením, pozbývají okamžikem uzavření dané kupní smlouvy účinnosti, pokud nebyla zahrnuta do textu uzavřené kupní smlouvy a pokud nejsou v souladu s těmito VSP.

  1. Přechod vlastnictví

3.1 Kupující se stává vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny (včetně ceny dopravy a dalších případných poplatků, pojištění, cel, atp.) dle potvrzené objednávky.

3.2 Do doby úplné úhrady kupní ceny zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího, a kupující proto není oprávněn se zbožím do doby převodu vlastnického práva žádným způsobem disponovat, zejména jej zcizit, zatížit obligačním či věcným právem, zpracovat anebo přemístit z místa, kam bylo zboží dle uzavřené kupní smlouvy přepraveno.

3.3 Kupující je povinen do doby převodu vlastnického práva z prodávajícího o dodané zboží na vlastní náklady pečovat s péčí řádného hospodáře, a to zejména v souvislosti s řádným uskladněním zboží v suchém a neagresivním uzavřeném prostředí.

3.4 Kupující potvrzuje a souhlasí s tím, že prodávající a jím pověřené osoby jsou oprávněni ke vstupu do prostor kupujícího za účelem provedení kontroly a/nebo odebrání zboží podléhajícího vlastnickému právu prodávajícího (ať z důvodu výhrady vlastnického práva anebo z jiného důvodu). Případné odebrání zboží se provádí na náklady a nebezpečí kupujícího. Na vyžádání je však kupující povinen předat prodávajícímu sám zboží podléhající vlastnickému právu prodávajícího, a to přímo v jeho sídle nebo provozovně, a to dle volby prodávajícího.

3.5 Kupující není oprávněn uplatnit vůči žádnému zboží či majetku prodávajícího zadržovací právo.

3.6 Disponuje-li kupující dále se zbožím, přestože není jeho vlastníkem, náleží prodávajícímu veškerá plnění a užitky z takových právních vztahů mezi kupujícím a třetími osobami. Pro takový případ postupuje kupující prodávajícímu bezplatně veškeré své nároky vůči zúčastněným třetím osobám, a prodávající toto postoupení přijímá. Kupující se zavazuje toto postoupení zanést do svých účetních knih a při vzniku právního vztahu se třetí osobou prodávajícího o tomto právním vztahu a o totožnosti třetí osoby bez zbytečného odkladu informovat. Takovýmto postoupením však nezaniká povinnost kupujícího uhradit prodávajícímu sjednanou kupní cenu a další případné náklady. Bude-li součet skutečně uhrazeného výtěžku prodávajícího z postoupených pohledávek a uhrazená část kupní ceny zboží překračovat dohodnutou výši kupní ceny, její příp. příslušenství, smluvní pokutu a jiné splatné závazky kupujícího vůči prodávajícímu, vydá prodávající bez zbytečného odkladu takový přeplatek kupujícímu.

  1. Cena a platební podmínky

4.1 Kupní cena zboží je stanovena v potvrzené objednávce. Kupní cena dohodnutá v kupní smlouvě se stanoví včetně základního obalu, avšak zejména bez daně z přidané hodnoty v zákonné výši (dále jen „DPH“), bez nákladů na dopravu, bez pojištění a bez cel či jiných poplatků, a to pokud není předem písemně výslovně dohodnuto jinak. Kupní cena dohodnutá v kupní smlouvě je stanovena v souladu s dodací podmínkou EXW ze sídla (provozovny) prodávajícího (INCOTERMS 2000), pokud není v konkrétním případě předem písemně výslovně dohodnuto jinak.

4.2 Prodávající je plátcem DPH, DPH tedy bude prodávajícím vyúčtována společně s kupní cenou v sazbě dle platných právních předpisů.

4.3 Prodávající vystaví za účelem úhrady kupní ceny kupujícímu daňový doklad – fakturu. Splatnost faktury činí 14 dnů od okamžiku jejího vystavení, není-li v potvrzené objednávce stanoveno jinak.

4.4 Kupující platí kupní cenu bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený na faktuře společně s uvedením variabilního symbolu. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím také úhradu úroků z prodlení ve výši 0,07 % z dlužné částky (včetně DPH) za každý den prodlení až do okamžiku úplné úhrady. Při prodlení delším než 30 dnů od data splatnosti faktury je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

4.6 Pokud je kupující v prodlení se zaplacením jakékoliv z předchozích dodávek zboží od prodávajícího, je prodávající oprávněn požadovat celou úhradu kupní ceny předem.

4.7 Dostane-li se kupující do prodlení s řádnou úhradou třeba i části kupní ceny nebo zálohy na kupní cenu dle kterékoliv kupní smlouvy anebo jiného závazku, potom není prodávající povinen plnit na žádnou ze smluv uzavřených s kupujícím po dobu, kdy bude kupující v prodlení s úhradou jakéhokoliv, byť i nesouvisejícího závazku vůči prodávajícímu; o dobu prodlení kupujícího se přiměřeně prodlužuje sjednaný termín dodání zboží.

4.8 Je-li kupující v prodlení s plněním jakéhokoliv svého závazku déle než 30 dní po dni splatnosti a/nebo je-li vůči kupujícímu zahájeno insolvenční nebo obdobné řízení podle zahraniční právní úpravy, stávají se automaticky všechny i doposud nesplatné závazky kupujícího vůči prodávajícímu okamžitě splatnými a zároveň je tímto zakládáno i právo prodávajícího od kterékoliv ze smluv uzavřených s kupujícím odstoupit; odstoupení se nedotýká nároku prodávajícího na náhradu škody a na úhradu případných smluvních pokut.

4.9 Započtení na pohledávky prodávajícího smí kupující provádět pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.

4.10 Jakákoliv platba kupujícího může být i bez jeho souhlasu, a přestože byl určen závazek, který kupující hodlal plnit, přednostně použita na úhradu jiných splatných závazků kupujícího vůči prodávajícímu, a to dle uvážení prodávajícího.

  1. Termín a místo dodání

5.1 Termín i místo dodání zboží jsou uvedeny v potvrzené objednávce. Částečné dodávky mohou být uskutečněny pouze s výslovným souhlasem kupujícího.

5.2 Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je určení druhu a způsobu přepravy zboží právem kupujícího a zajištění přepravy jeho povinností.

5.3 Je-li případně prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

  1. Přechod rizika, balení, odpovědnost za vady

6.1 Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku, kdy kupující převezme zboží od prodávajícího.

6.2 Dodávané zboží je prodávajícím baleno dle rozměrů, hmotnosti a počtu kusů do vhodného obalu tak, aby při přepravě nebyla porušena jeho úplnost a jakost.

6.3 Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

6.4 Byly-li při výrobě či obstarávání zboží pro kupujícího použity podklady či věci předané kupujícím, neodpovídá prodávající za vady, které jsou způsobeny použitím těchto podkladů či věcí, přičemž prodávající není povinen vhodnost předaných podkladů a věcí kupujícího prověřovat, a to není-li výslovně písemně předem sjednáno jinak.

6.5 Návrhy, doporučení ani jiné formy konzultace s prodávajícím ve vztahu ke zboží a/nebo jeho použití, rozuměno nejen včetně řešení otázek spojených s přípravou podkladů a/nebo věcí pro výrobu či obstarání zboží, nezakládá bez dalšího odpovědnost prodávajícího za případné vady či nedostatky takových návrhů, konzultací či doporučení, a to není-li výslovně písemně předem sjednáno jinak.

6.6 Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn odevzdáním zboží a jeho příslušenství kupujícímu nebo prvnímu dopravci.

  1. Záruka

7.1 Prodávající poskytuje na prodávané zboží záruku v délce 12 měsíců, není-li v písemném potvrzení objednávky uvedena doba jiná. Uplatnění práv ze záruky se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

7.2 Podmínkou pro uplatnění práv kupujícího ze záruky je mimo jiné řádné nakládání se zbožím a dodržení podmínek jeho skladování; zboží, u nějž uplatňuje kupující vady, musí kupující skladovat s péčí řádného hospodáře, a odděleně od ostatního zboží, zejména tak, aby nedocházelo ke snížení jeho hodnoty zejména pro jeho poškození, rozuměno nejen včetně prevence vzniku koroze či tzv. zteření gumových či jiný těsnění nebo částí zboží.

  1. Reklamace

8.1 Reklamaci lze uplatnit u prodávajícího písemně vyplněním reklamačního protokolu.

8.2 Kupující je povinen si při převzetí zboží prohlédnout a v případě zjevné vady zboží (v druhu a množství) tuto vadu ihned reklamovat.

8.3 Vady skryté lze reklamovat písemně nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy je kupující zjistil či je při vynaložení dostatečné péče zjistit mohl.

8.4 Než prodávající prověří oprávněnost reklamace, není kupující oprávněn se zbožím jakkoliv právně či fakticky disponovat.

8.5 V případě uznání reklamace prodávajícím je zboží opraveno nebo vyměněno za nové.

8.6 Reklamované zboží musí být kupujícím řádně zabaleno, skladováno a udržováno tak, aby nedošlo k jeho poškození.

8.7 Reklamaci nelze uplatnit, pokud vady zboží vznikly v důsledku nedodržení podmínek skladování, údržby nebo použitím zboží v rozporu s technickými parametry nebo neodborným zacházením či úpravou nebo opravou.

  1. Vrácení zboží

9.1 Zboží odebrané kupujícím lze vrátit pouze s předchozím souhlasem prodávajícího, a to do 30 dnů po jeho odebrání, v původním nepoškozeném obalu a pouze za předpokladu, že zboží nebylo použito, jakkoliv upraveno či poškozeno. V případě vrácení zboží má prodávající právo snížit vracenou kupní cenu zboží o 30 %, příp. požadovat po kupujícím úhradu 30 % z ceny objednaného zboží.

9.2 Zboží dodané na základě speciálního požadavku kupujícího nebo zboží nad rámec běžného sortimentu prodávajícího nelze vrátit.

9.3 V případě jednostranného odstoupení od smlouvy má kupující povinnost vrátit prodávajícímu bez zbytečného odkladu dodané zboží a uhradit mu 30 % z ceny objednaného zboží.

  1. Závěrečná a ostatní ujednání

10.1 Právní vztahy neupravené kupní smlouvou (včetně těchto VSP) se řídí českým právem, resp. jednotlivými ustanoveními OZ, zejména ustanoveními o kupní smlouvě; z aplikace se výslovně vylučuje Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980 (tzv. Vídeňská úmluva) jako celek.

10.2 Jestliže tyto VSP nebo kupní smlouva budou mít mezeru, která by vyžadovala úpravu, odstraní strany tuto mezeru doplňujícím ustanovením, které přihlíží k hospodářskému účelu těchto VSP nebo kupní smlouvy.

10.3 V případě rozporu některého z ustanovení těchto VSP s některým ustanovením kupní smlouvy či v případě chybějící úpravy v kupní smlouvě, má vždy přednost ustanovení těchto VSP.

10.4 Práva a povinnosti kupujícího podle VSP a/nebo kupní smlouvy nejsou bez předchozího výslovného písemného souhlasu prodávajícího převoditelná na třetí osoby.